اقتصادنیوز: به گفته وزیر راه و شهرسازی اولین پروانه شهرک خصوصی صادر شده و در این شهرک ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته که بخشی از سهام این شهرک هم متعلق به وزارت راه و شهرسازی است….

اقتصادنیوز: به گفته وزیر راه و شهرسازی اولین پروانه شهرک خصوصی صادر شده و در این شهرک ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته که بخشی از سهام این شهرک هم متعلق به وزارت راه و شهرسازی است.