رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: صدور حکم در همه جا باید با قاطعیت باشد، در نیروهای مسلح قطعاً باید از قاطعیت بیشتری برخوردار باشد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: صدور حکم در همه جا باید با قاطعیت باشد، در نیروهای مسلح قطعاً باید از قاطعیت بیشتری برخوردار باشد.