محمد قاسم النخلی بازیکن النصر از کیفیت چمن ورزشگاه آزادی انتقاد کرد.

محمد قاسم النخلی بازیکن النصر از کیفیت چمن ورزشگاه آزادی انتقاد کرد.