گفته می شود ویروس “لامبدا” که خطرناک تر از نوع دلتا است، در کشور ترکیه مشاهده شده و این می تواند زنگ خطری برای ما باشد که اگر مراقبت نکنیم، روزهای به مراتب سخت تری از پیک پنجم خواهیم داشت….

گفته می شود ویروس “لامبدا” که خطرناک تر از نوع دلتا است، در کشور ترکیه مشاهده شده و این می تواند زنگ خطری برای ما باشد که اگر مراقبت نکنیم، روزهای به مراتب سخت تری از پیک پنجم خواهیم داشت.