دیروز دو نماینده از تریبون مجلس استفاده کرده و به رئیس دولت تاختند.

دیروز دو نماینده از تریبون مجلس استفاده کرده و به رئیس دولت تاختند.