گزارشگر صداوسیما در سطح شهر از حواشی ورود رونالدو به ایران گزارشی تهیه کرده است.

گزارشگر صداوسیما در سطح شهر از حواشی ورود رونالدو به ایران گزارشی تهیه کرده است.