بالونی که با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی به ماموریت فرستاده شده، صداهای تکراری مادون صوت را در استراتوسفر زمین شناسایی و ضبط کرده که دانشمندان هنوز نمی‌دانند دلیل ایجاد این صداها چیست….

بالونی که با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی به ماموریت فرستاده شده، صداهای تکراری مادون صوت را در استراتوسفر زمین شناسایی و ضبط کرده که دانشمندان هنوز نمی‌دانند دلیل ایجاد این صداها چیست.