در ویدئو زیر ، صحبت های خانمی که از اصفهان برای دیدن رونالدو به تهران آمده را مشاهده می نمایید .من اومدم ببینم این رونالدو چه رقم آدمیه که همه بچه‌ها میخان ببیننش!…

در ویدئو زیر ، صحبت های خانمی که از اصفهان برای دیدن رونالدو به تهران آمده را مشاهده می نمایید .من اومدم ببینم این رونالدو چه رقم آدمیه که همه بچه‌ها میخان ببیننش!