اگرچه ایلان ماسک به‌طور گسترده توسط بسیاری به‌عنوان یک تاجر نابغه و زیرک شناخته می‌شود، اما به نظر می‌رسد که او پدرش را تحت تاثیر قرار نداده است….

اگرچه ایلان ماسک به‌طور گسترده توسط بسیاری به‌عنوان یک تاجر نابغه و زیرک شناخته می‌شود، اما به نظر می‌رسد که او پدرش را تحت تاثیر قرار نداده است.