مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای میان بانک مرکزی و وزارت صمت با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد….

مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای میان بانک مرکزی و وزارت صمت با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.