رییس کمیته ملی المپیک می گوید نباید توقع بی جایی از تیم های والیبال وبسکتبال ایران در المپیک داشته باشیم.

رییس کمیته ملی المپیک می گوید نباید توقع بی جایی از تیم های والیبال وبسکتبال ایران در المپیک داشته باشیم.