کاشت محصولات آب‌بر مانند هندوانه در ایران و صادرات آن به سایر کشورها همیشه حاشیه‌هایی به همراه داشته است. اقلیم خشک ایران و کمبود آب در کنار روش‌های سنتی کشاورزی، حتی تأمین آب شرب را هم به مخاطره انداخته است….

کاشت محصولات آب‌بر مانند هندوانه در ایران و صادرات آن به سایر کشورها همیشه حاشیه‌هایی به همراه داشته است. اقلیم خشک ایران و کمبود آب در کنار روش‌های سنتی کشاورزی، حتی تأمین آب شرب را هم به مخاطره انداخته است.