بسیاری از خانواده‌های ایرانی وقتی به کمک آزمایش‌های پزشکی از زال‌بودن فرزند خود مطلع می‌شوند به آن به چشم یک بحران در زندگی نگاه می‌کنند

بسیاری از خانواده‌های ایرانی وقتی به کمک آزمایش‌های پزشکی از زال‌بودن فرزند خود مطلع می‌شوند به آن به چشم یک بحران در زندگی نگاه می‌کنند