تهران – ایرنا – شیوه‌نامه اجرایی و نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رییس جمهوری به تصویب رسید….

تهران – ایرنا – شیوه‌نامه اجرایی و نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رییس جمهوری به تصویب رسید.