دبیر علمی کنگره تغذیه بالینی ایران گفت: شیوع سوءتغذیه در بیماران بستری در بیمارستان‌ها به خصوص مراقبت‌های ویژه بسیار بالا است و بیش از ۵۰ درصد بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه ما دچار سوء تغذیه هستند….

دبیر علمی کنگره تغذیه بالینی ایران گفت: شیوع سوءتغذیه در بیماران بستری در بیمارستان‌ها به خصوص مراقبت‌های ویژه بسیار بالا است و بیش از ۵۰ درصد بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه ما دچار سوء تغذیه هستند.