مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به نظر من فکر کردن به شکستن رکورد، انگیزه ما را بیشتر می‌کند.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به نظر من فکر کردن به شکستن رکورد، انگیزه ما را بیشتر می‌کند.