مهمانان ضیافت رسمی رئیس‌جمهور فرانسه به افتخار پادشاه انگلیس، این بخت بلند را داشتند که میز مفصل غذایشان، طعم، عطر و رایحه ایرانی داشته باشد؛ چون یکی از دسرهای سرو شده، شیرینی محبوب اصفهان بوده است….

مهمانان ضیافت رسمی رئیس‌جمهور فرانسه به افتخار پادشاه انگلیس، این بخت بلند را داشتند که میز مفصل غذایشان، طعم، عطر و رایحه ایرانی داشته باشد؛ چون یکی از دسرهای سرو شده، شیرینی محبوب اصفهان بوده است.