ژاپنی ها موفق شدند در یک بازی دوستانه رقیب ایران در جام جهانی را شکست بدهند.

ژاپنی ها موفق شدند در یک بازی دوستانه رقیب ایران در جام جهانی را شکست بدهند.