پس از اجرای طرحهای گرانقیمت پدافندی برای مهار قدرت موشکی ایران، رییس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد یک شبکه مشترک دریاپایه بین ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه برای دفاعی موشکی است….

پس از اجرای طرحهای گرانقیمت پدافندی برای مهار قدرت موشکی ایران، رییس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد یک شبکه مشترک دریاپایه بین ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه برای دفاعی موشکی است.