اصرار و پافشاری اردوغان برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره اقتصاد ترکیه با شکست روبه‌رو شد. سرانجام سیاست‌گذار پولی، رای به افزایش ۲ واحد درصدی نرخ بهره داد تا کمی از فشار وارد شده روی «لیر» بکاهد. براساس……

اصرار و پافشاری اردوغان برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره اقتصاد ترکیه با شکست روبه‌رو شد. سرانجام سیاست‌گذار پولی، رای به افزایش ۲ واحد درصدی نرخ بهره داد تا کمی از فشار وارد شده روی «لیر» بکاهد. براساس…