تورستروم گفت که طومار پالیوگا برای استیضاح پوتین را به قانون‌گذاران دیگر داده و اکنون ده‌ها امضا جمع کرده است.

تورستروم گفت که طومار پالیوگا برای استیضاح پوتین را به قانون‌گذاران دیگر داده و اکنون ده‌ها امضا جمع کرده است.