​در شهر "ریازان" در مرکز روسیه هم یک نفر اعتراض به سربازگیری اجباری، دست به خودسوزی زد.

​در شهر "ریازان" در مرکز روسیه هم یک نفر اعتراض به سربازگیری اجباری، دست به خودسوزی زد.