ارزش ریالی کشفیات بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان و نوع تخلف احتکار و عرضه خارج از شبکه بوده که مراتب پس از طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است….

ارزش ریالی کشفیات بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان و نوع تخلف احتکار و عرضه خارج از شبکه بوده که مراتب پس از طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.