رئیسی: خروج آمریکا از برجام نقض اصل مسلم وفای به عهد بود.

رئیسی: خروج آمریکا از برجام نقض اصل مسلم وفای به عهد بود.