یک مقام کره جنوبی گفت: تمام جزئیات مربوط به انتقال وجوه مسدود شده بر اساس توافقات با کشورهای مربوطه از جمله ایران انجام شده است.

یک مقام کره جنوبی گفت: تمام جزئیات مربوط به انتقال وجوه مسدود شده بر اساس توافقات با کشورهای مربوطه از جمله ایران انجام شده است.