صخرۀ النصله نمونه‌ای عالی از نیروی خارق‌العاده‌ی طبیعت است. این سنگ غول‌پیکر طوری شکافته شده که انگار یک موجود بیگانه با سلاح لیزری آن را به دو نیم کرده است.

صخرۀ النصله نمونه‌ای عالی از نیروی خارق‌العاده‌ی طبیعت است. این سنگ غول‌پیکر طوری شکافته شده که انگار یک موجود بیگانه با سلاح لیزری آن را به دو نیم کرده است.