حوادث رکنا: دغدغه‌اش آسایش و آرامش و امنیت مردم است؛ با لباس سبز رنگی که به تن دارد به جنگ با سیاهی می رود از دزدی و سرقت گرفته تا قاچاق و مواد مخدر.پلیس است آن هم مأمور پلیس زن فرماندهی انتظامی تهران بزرگ….

حوادث رکنا: دغدغه‌اش آسایش و آرامش و امنیت مردم است؛ با لباس سبز رنگی که به تن دارد به جنگ با سیاهی می رود از دزدی و سرقت گرفته تا قاچاق و مواد مخدر.پلیس است آن هم مأمور پلیس زن فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.