ستاره خارجی آبی پوشان پایتخت خواهان فسخ قرارداد با استقلال است.

ستاره خارجی آبی پوشان پایتخت خواهان فسخ قرارداد با استقلال است.