دولت هند در دستوری فوری صادرات گندم را ممنوع کرده است.

دولت هند در دستوری فوری صادرات گندم را ممنوع کرده است.