امروز اما خبری درباره حسن روحانی منتشر شد که سیگنالی مهم نه فقط به طیف حامیان دولت سابق که به منتقدان و خاصه تندروهای دلواپس داشت.

امروز اما خبری درباره حسن روحانی منتشر شد که سیگنالی مهم نه فقط به طیف حامیان دولت سابق که به منتقدان و خاصه تندروهای دلواپس داشت.