تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه حال سیستم حمل و نقل عمومی تهران خوب نیست، گفت:…

تهران - ایرنا - رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه حال سیستم حمل و نقل عمومی تهران خوب نیست، گفت:…