آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا تقریبا با آمار تصادفات یکسان است

آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا تقریبا با آمار تصادفات یکسان است