اصولگرایان پس از جلسات چند روز اخیر نهایتاً به لیست واحد رسیدند.

اصولگرایان پس از جلسات چند روز اخیر نهایتاً به لیست واحد رسیدند.