شوخی رضا عنایتی با آرش برهانی درباره گل به خودی بازی استقلال و سپاهان

شوخی رضا عنایتی با آرش برهانی درباره گل به خودی بازی استقلال و سپاهان