بارها و بارها از جوانان و نوجوانانی نوشتیم که جانشان را در طول هشت سال دفاع مقدس کف دستشان گرفتند تا ما بتوانیم امروز به راحتی زندگی کنیم. نوشتیم از رشادت‌ها، دلاورمردی‌های مردان و زنان سرزمینمان که سینه سپر کردند تا ما سربلند بمانیم و یک وجب از خاکم…

بارها و بارها از جوانان و نوجوانانی نوشتیم که جانشان را در طول هشت سال دفاع مقدس کف دستشان گرفتند تا ما بتوانیم امروز به راحتی زندگی کنیم. نوشتیم از رشادت‌ها، دلاورمردی‌های مردان و زنان سرزمینمان که سینه سپر کردند تا ما سربلند بمانیم و یک وجب از خاکمان به دست اجنبی نیفتد.