تصاویر منتشر شده‌ای از بازسازی صحنه تیر اندازی «مصطفی فتل» که منجر به شهادت سجاد شاه سنایی شد.

تصاویر منتشر شده‌ای از بازسازی صحنه تیر اندازی «مصطفی فتل» که منجر به شهادت سجاد شاه سنایی شد.