حساب کاربری منتسب به سردار سلیمانی در توئیتر قسمتی از سخنان این شهید درباره مردم لبنان را منتشر کرده است.

حساب کاربری منتسب به سردار سلیمانی در توئیتر قسمتی از سخنان این شهید درباره مردم لبنان را منتشر کرده است.