شاید فکر کنید پیکره‌های به جا مانده در شهر پمپئی در واقع بقایای «بدن» قربانیان هستند. اما این درست نیست. این پیکره‌ها حکایت عجیب‌تری دارند.

شاید فکر کنید پیکره‌های به جا مانده در شهر پمپئی در واقع بقایای «بدن» قربانیان هستند. اما این درست نیست. این پیکره‌ها حکایت عجیب‌تری دارند.