متاسفانه هر روز خبری از شهرداری تهران می رسد که نا امید کننده و حاکی از بی برنامگی، عجله و شتابزدگی در کارها توسط مسئولین شهرداری است.

متاسفانه هر روز خبری از شهرداری تهران می رسد که نا امید کننده و حاکی از بی برنامگی، عجله و شتابزدگی در کارها توسط مسئولین شهرداری است.