اسامی امامزاده هایی که در شهرستان شهریار دارای بقعه می باشند :

۱- امامزاده ابراهیم (ع) واقع در روستای الورد

۲- امامزاده اسماعیل(ع) واقع در شهریار

۳- امامزاده احمد (ع) واقع در یبارک

۴- امامزاده بی بی رقیه (س) واقع در دهمویز

۵- امامزاده احمد و رضا (ع) واقع در رزکان

۶- امامزاده جعفر و محسن (ع) واقع در فردوسیه

۷- امامزاده شعیب و دانیال (ع) واقع در رامین

۸- امامزاده عباسعلی (ع) واقع در روستای حصارساتی

۹- امامزاده عبداله (ع) واقع در رزکان

۱۰- امامزاده عبداله (ع) واقع در یوسف آباد صیرفی

۱۱- امامزاده عبداله (ع) واقع در سعیدآباد

۱۲- امامزاده عبداله (ع) واقع در صباشهر

۱۳- امامزاده فرخنده خاتون (س) واقع در ویره (صباشهر)

۱۴- امامزاده قاسم (ع) واقع در وحیدیه

۱۵- امامزاده مهدی و جعفر(ع) واقع در جوقین

۱۶- امامزاده هارون (ع) واقع در کردامیر

۱۷- امامزاده هادی (ع) واقع در کرشته شهریار

۱۸- امامزاده یحیی (ع) واقع در بکه

۱۹- امامزاده افطس(ع) واقع در بکه