شهریارشناسی : بخش اول : مجلس شورای ملی حوزه نمایندگی شامل « شهریار ، ساوجبلاغ ومرکزیت آن با کردان بوده » و شامل یک نماینده بوده است . اسامی نمایندگان : دوره اول و دوم : شهریار در مجلس نماینده ای نداشت دوره سوم : میرزا قاسم خان تبریزی (صور اسرافیل ) یکی از مشروطه […]

شهریارشناسی : بخش اول : مجلس شورای ملی حوزه نمایندگی شامل « شهریار ، ساوجبلاغ ومرکزیت آن با کردان بوده » و شامل یک نماینده بوده است .

اسامی نمایندگان : دوره اول و دوم : شهریار در مجلس نماینده ای نداشت

دوره سوم : میرزا قاسم خان تبریزی (صور اسرافیل ) یکی از مشروطه خواهان

دوره چهارم : سیدمحمدصادق طباطبایی؛ یکی از مشروطه خواهان (با۶۷۵۶رای)

دوره پنجم تا چهاردهم : یدالله خان دهستانی (دورهچهاردهم با ۱۲۹۱۳رای)

دوره پانزدهم تا هفدهم : بهاء الدین کهبد( با۱۰۴۷۸رای) و(۶۷۵۴رای)

دوره هیجدهم : سید جوادحمزوی

دوره نوزدهم وبیستم : مهندس عبدالعلی دهستانی(با۱۱۳۹۶رای)

دوره بیست ویکم وبیست ودوم : زین العابدین ارسنجانی(با ۱۶۷۷۱رای)

دوره بیست وسوم : کل آرا ( ۵۴۰۵۳ رأى بوده است ) .

عباس زاهدى و محمد بدرخانی و امیر عباس جهانى .

دوره بیست وچهارم : (کل آرا ۷۸۵۶۳رای بوده است ) عباس اخبارى ، محمد کاظم جزایرى ، نورالله قدمى و حوزه انتخاباتی شهرستان کرج شامل شهریار، ساوجبلاغ، طالقان، اشتهارد، برغان، بلیقان قطعه ۴ زرند و حوزه انتخاباتى کن بوده است .

ماخذ : دایره المعارف شهرستان شهریار ، شهریار در سی وسه دوره مجلس ، احمد فرجی