تهران-ایرنا- وزیر فرهنگ و اشاد اسلامی به مناسبت نشست مجازی روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار گفت: شهریار سخن، در زمره نام بزرگان قرار گرفت و در دهه پایانی عمرش آثاری ماندگار از عظمت روح فداکاری مردم ایران اسلامی آفرید….

تهران-ایرنا- وزیر فرهنگ و اشاد اسلامی به مناسبت نشست مجازی روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار گفت: شهریار سخن، در زمره نام بزرگان قرار گرفت و در دهه پایانی عمرش آثاری ماندگار از عظمت روح فداکاری مردم ایران اسلامی آفرید.