در صورت قهرمانی پرسپولیس این هشتمین قهرمانی سرخ‌ها در تاریخ لیگ برتر خواهد بود.

در صورت قهرمانی پرسپولیس این هشتمین قهرمانی سرخ‌ها در تاریخ لیگ برتر خواهد بود.