اعضای شورای شهر شیراز «احسان اصنافی» را از سمت شهرداری این کلانشهر برکنار کردند.

اعضای شورای شهر شیراز «احسان اصنافی» را از سمت شهرداری این کلانشهر برکنار کردند.