علیرضا زاکانی : اعتراض مقبول است اما آشوب هیچ کجا پسندیده نیست و این آشوب به جان و مال مردم ضربه می زند. برآورد مشخصی از خسارات وجود دارد اما اساس تخریب، تخریب آرامش و امنیت مردم است….

علیرضا زاکانی : اعتراض مقبول است اما آشوب هیچ کجا پسندیده نیست و این آشوب به جان و مال مردم ضربه می زند. برآورد مشخصی از خسارات وجود دارد اما اساس تخریب، تخریب آرامش و امنیت مردم است.