عضو شورای شهر تهران گفت:درحال حاضر ۲۰ پروژه فرامنطقه‌ای درحال انجام است و از شهرداری تهران میخواهم نسبت به زمان تکمیل این پروژه ها توضیحات تکمیلی خود را ارائه دهد….

عضو شورای شهر تهران گفت:درحال حاضر ۲۰ پروژه فرامنطقه‌ای درحال انجام است و از شهرداری تهران میخواهم نسبت به زمان تکمیل این پروژه ها توضیحات تکمیلی خود را ارائه دهد.