رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با سرنوشت سگ‌های ولگرد در تهران و حومه توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با سرنوشت سگ‌های ولگرد در تهران و حومه توضیحاتی ارائه کرد.