سخنگوی وزارت کشور با تشریح برخی از مصوبات کارگروه ملی مشارکتهای مردمی مقابله با بیماری کرونا، از جمع آوری و ساماندهی کمکهای مالی خیرین برای تهیه امکانات و تجهیز بیمارستانهای کشور بر اساس اولویت های وزارت بهداشت خبر داد….

سخنگوی وزارت کشور با تشریح برخی از مصوبات کارگروه ملی مشارکتهای مردمی مقابله با بیماری کرونا، از جمع آوری و ساماندهی کمکهای مالی خیرین برای تهیه امکانات و تجهیز بیمارستانهای کشور بر اساس اولویت های وزارت بهداشت خبر داد.