رئیس پلیس شهرستان کرمانشاه از شهادت یک افسر پلیس در درگیری با اوباش خبر داد.

رئیس پلیس شهرستان کرمانشاه از شهادت یک افسر پلیس در درگیری با اوباش خبر داد.