فرمانده انتظامی “امیدیه” از شهادت سروان “مسلم تقی زاده” توسط راننده خودرو شوتی در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی "امیدیه" از شهادت سروان "مسلم تقی زاده" توسط راننده خودرو شوتی در این شهرستان خبر داد.